Etiske regler

21.40.13-etiske-regler-for lns-juli2012.pdf

Generelt

Til sikring af såvel klienter og kollegaer som medlemmer internt i LNS’ organisation fungerer Etisk Råd under LNS. Etisk Råd blev oprettet i 2004 og vælges hvert 2. år på LNS generalforsamling, jfr. LNS’ vedtægter kapitel 7 §16 ”Etisk Råd og etiske regler”.

Forhistorie for Etiske regler i LNS

LNS har altid lagt vægt på, at der hos naturterapeuter generelt og i særdeleshed blandt behandlerne i LNS opretholdes et højt niveau af etisk standard og god klinisk praksis. Således har der i en årrække været fastsat etiske regler, som naturterapeuter som minimum skal efterleve.

En udløber af etiske regler i LNS er oprettelsen af Etisk Råd i 2004, der skal fungere som klageinstans efter de klageregler, der gælder for naturterapeuter, der er medlemmer af LNS. Reglerne svarer til de krav, der normalt stilles til organisationer, der ønsker at opfylde betingelserne ved f.eks. en registreringsordning. Reglerne er også en rettesnor for god etik i LNS internt.

Etisk Råd i LNS har opdateret og vedtaget Etiske regler i LNS i juli 2013 og i december 2007.

Om etik

Det var indtil 1.9.1997 strafbart at reklamere for kvaksalveri (alternativ behandling). Med ikrafttræden af Lov nr. 463 af 10. juni 1997 om reklamering for sundhedsydelser gælder i dag samme regler for reklamering for sundhedsmæssig virksomhed, hvad enten sundhedspersonerne er autoriserede eller ej.

LNS - det naturlige samlingspunkt