Lovgivning

 

 

Styresignal - uddannelseskrav 2012.pdf
Uddannelseskrav Datatilsynet mv.pdf

Regler for salg og reklame af naturlægemidler og kosttilskud - Sept. 2011

Alternativ behandling og Datatilsynet

Alternative behandlere skal kende regler for markedsføring af kosttilskud og lægemidler

Datatilsynet

Her finder du information om forskellige emner på databeskyttelsesområdet, bl.a. personfølsomme oplysninger, der også gælder for alternative behandlere.

Forbrug.dk

Jura og retshjælp
Kvaksalveri (pdf)

Lov om behandling af personoplysninger

Lægeloven (pdf)

Lægemiddelloven:
5 irritationsområder ved Lægemiddelloven

Markedsføringsloven (pdf)

Markedsføring af alternativ behandling - fra Sundhedsstyrelsen

Moms
Komplementære og alternative behandlere (KAB) som opfylder bestemte krav, kan søge om momsfritagelse hos Told og Skat. To hovedkrav skal opfyldes ved ansøgning om momsfritagelse: 

- Der skal være tale om en behandling.

- Den alternative behandler skal opfylde bestemte krav ift. sin uddannelse.


Mere om kravene i Told og Skats styresignal

OBS! Nyt styresignal træder i kraft 31-12-2012

Momsfritagelse og uddannelseskrav iflg. ViFAB april 2012 

RAB Bekendtgørelsen 
Den 1. juni 2004 trådte lov om en brancheadministreret frivillig registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder nærmere fastsatte krav mulighed for at benytte titlen registreret alternativ behandler...

Retsinfo.dk

Et citat fra ViFab (Videns og Forskningscenter for Alternativ behandling om "Lovbekendtgørelser" lyder således:
"Administrative regler udformes og udstedes af ministerierne som blandt andet bekendtgørelser, vejledninger og lovbekendtgørelser. 
Udstedelse af ændringslove medfører ofte, at en lovs indhold bliver vanskeligt at overskue. For at undgå dette kan det ministerium, hvorunder loven hører, udstede en lovbekendtgørelse, som altså er en sammenskrivning af hovedloven med dens senere ændringer. Denne udfærdiges uden særlig hjemmel, og er altså alene et praktisk hjælpemiddel.

Hvis der pga. fejl opstår uoverensstemmelse mellem loven og lovbekendtgørelsen, er det lovteksten, der er afgørende, da det er den, som er vedtaget af Folketinget. 
Opdateret 06-07-2009"