LNS kronologisk historik

   Kortfattet LNS Curriculum Vitae - Af Mogens Ehrich og Vera Marcher

   
   

Jan 2016

Portalen-for-e-respons taget i brug til medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Jan 2015

Ny webside Lnsnatur.org opstartet

2015

 

LNS har lavet en aftale med Forsikringsmæglerne DFM og DanOx Rådgivning om en gruppeansvarsforsikring, der tilbydes professionelle helseudøvere i LNS. Den er under LNS' fulde kontrolne, og denne nye behandlerforsikring dækker nu også skader påført patienten under udøvelsen af behandlerens arbejde. Forsikringsdækningen svarer til sundhedspersonales lovbestemte ansvarsdækning over for patienter.

2014

 

Henvendelse til ministre og ordførere i FT vedr. forhandlinger om FRIHANDELSAFTALE TTIP OG ISDS.

2014

Facebook og Google+ med de tekniske faciliteter sættes op.

Sept 2014

LNS afholder seminar i samarbejde med Mayday, Sundhedsrådet og Vaccinations Forum: Vaccination – Tør vi? - Tør vi lade være?  Ved Ann-Charlotte Stewart, mikrobiolog og doktor i medicinsk genetik har været med til at udvikle en HPV vaccine i USA. Efterfølgende et spørgepanel med bl.a. læge Carsten Vagn-Hansen.

2014

Vi har deltaget TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership) underskriftsindsamling og støttet kampagnen mod TTIP og ISDS (Investor-State Dispute Settlement = bilæggelse af tvister) bl.a. med nyhedsbreve og artikler i NaturHelse. Der er p.t. indkommet over 1 mio. underskrifter i Europa.

Juli 2014

Underskriftsindsamling mod Roundup fødevareproduktionen.

2014

LNS tager mailchimp i brug til masseudsendelse af mail.

2013

LNS FORUM FOR KVALITETSUDVIKLING etableres. En kvalitetsstyrelse som fælles forum for medlemsforeninger, der under benævnelsen ”faglige selskaber” ønsker at have part i certificeringen efter ISO 9001. Vi vil samtidig tilbyde tilfredshedsportalen til deres medlemmer.

2013

Programmel til administrering af klienttilfredsheds-registrering er under afprøvning hos interesserede behandlere. Tilfredshedsportalen har været under udarbejdelse i flere år . Portalens ultimative formål er forskning i alternativ behandling. For at kunne forske behøves journaldata og kundeevalueringer og portalen skal fungere som et helt administrationssystem for en klinik eller skole.

Januar 2013/01

Vifab nedlægges og indlægges under SRab, der samtidig opretter 3 udvalg:
Det internationale udvalg,  Rådgivende udvalg, Forskningsudvalget.

29. november 2012

LNS deltog sammen med Sundhedsrådet og vore nordiske samarbejdspartnere i NSK ved EU’s CAMbrella Final Conference i Bruxelles.  CAMbrella er et forskningsnetværk med repræsentanter fra 16 forskningsinstitutioner fra 12 Eu lande. Netværket har udarbejdet en oversigt over Komplementær og Alternativ Behandling (KAB) i EU.

September 2012

Fællesstand indføres på messen i Øksnehallen med deltagelse af egne medlemmer på egne stande.

2012

LNS tager sammen med Sundhedsrådet initiativ til øget samarbejde i den alternative sektor. Alle brancheforeninger inviteres til at deltage i en ”hotline” for besøg fra Fødevarestyrelsen. Terapeuter oplever nemlig besøg  med karakter af overgreb. Scrab støtter initiativet.

Dec 2011-Jan 2012

 

Urtedirektivets følgevirkninger med  kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen af razzialignende karakter bevirker, at LNS og SundhedsRådet 9-9-2011 fremlægger forslag i SRab (Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling) til etablering af en Hotline i den alternative sundheds-sektor, til støtte for berørte terapeuter mfl. Dette bliver en realitet.

2011

LNS initierer en værdidebat i NSK og den alternative sektor ud fra arbejdet med en revision af indholdet i NSK's vedtægter.

Dec 2010-jan. 2011

Meningsmåling blandt tilfældigt udvalgte medlemmer. behandlere og personlige medlemmer. ¾ ønsker fokus på markedsføringsstrategier rettet mod befolkning og det etablerede system. Fokus på lokalforeninger og tværfagligt samarbejde.

2010

To LNS temadage om den spirituelle og energetiske vinkel på alternativ behandling. LNS fremlægger information om Mogens Ehrichs publikation om e-sans og LNS' etablering af et web-leksikon.

Dec 2010

Det videnskabelige tidsskrift ”Subtle Energy and Energy Medicine” med sit bind 20 nr. 3 udkom, hvori en artikel af Mogens Ehrich om e-sans var trykt. En af hovedkonklusionerne er, at det store flertal af klienter til alternative behandlere og terapeuter er personer, der oplever at de kan sanse finere energier.

Jan 2010

Historisk ændring på vej. LNS indsender 31. januar 2010 høringssvar og forslag til Borgerinitiativ i EU til EU-Kommmissionens såkaldte Grønbog om Borgerinitiativ.

Sep 2009

Det handler om gen-etik! LNS v. Charlotte Ryø og Vera Marcher udarbejder temahæfte, hvor flere bagsider af GMO-medaljen (Gen Modificerede Organismer) påpeges; bl.a. den canadiske landmand, Percy Schmeisers GMO-oplevelser med industrigiganten Monsanto. Temahæftet  præsenteres på fødevareminister Eva Kjer Hansens konference i DI om et fremstød for GMO.

Apr 2009

LNS fejrer 30 års jubilæum 23. juni 2009. 65 deltog ved festlighederne i Satellitten i Værløse. Gæsteoptræder er Jytte Abildstrøm og ”Hyldemor”-koret. Efter mange års stilstand genoptog vi udnævnelsen af (7) Æresmedlemmer.

Dec  2009-Jan  2010

Resultat af meningsundersøgelse blandt alternative behandlere og personlige medlemmer i LNS. 2009/ 2010. Spørgsmålene er stillet ved telefoninterviews i december 2009 og januar 2010.

Okt 2009

"Bagsiden af det trådløse samfund" i Fællessalen på Christiansborg den 9. oktober 2010 som et modspil til politikere og myndigheders udmeldinger. Konferencen mundede ud i Københavnerresolutionen.

2009

Arrangementer i LNS regi planlægges afholdt med faste intervaller i Værløse Kirke. Nyhedsbreve startes op.

Dec 2008

2008 december. LNS initiativ på forskningsområdet rettet mod medlemsforeningerne og hele den alternative sektor. http://www.e-forskning.dk/ewiki

Sept 2008

LNS redegør over for ViFAB for vore opinionsundersøgelser på det energetiske område blandt alernative behandlere.

Aug  2008

På et medlemsmøde giver LNS' medlemmer tilslutning til, at et projekt om vidensskabskulturen blandt alternative behandlere fortsætter og at alternative behandlere uden for LNS inviteres med i projektet.

Sep 17-21. 2008

På initiativ af LNS arrangerede og deltog vi sammen med græsrods-bevægelser fra hele Europa i et fælles European Social Forum (ESF) i Malmø . Under én hat ”Forum for Natural Health” samler vi i alt 8 europæiske organisationer fra ind- og udland i et samarbejde om naturlig sundhed med fællesstand, workshops og foredrag på ESF. LNS taler for hhv. implementering af alternative behandlingsformer direkte på sygehusene og større bevågenhed for at lempe den restriktive lovgivning på kosttilskudsområdet.  Der kom over 15.000 besøgende fra hele verden.
Læs et resumé her

Maj  2008

LNS foreslår via SRab, at al alternativ behandling i et eller andet omfang bygger på energetisk kompetence.

2008

GMO (genmodificerede organismer) i Industriens Hus. Fødevareminister Eva Kjer Hansen inviterer producenter, virksomheder, forskere m.fl.til offentliggørelsen af en videnssyntese om GMO udgivet af ministeriet. En del kritiske NGO-er var mødt op og stillede spørgsmål til ministeren. LNS pegede bl.a. på nødvendigheden af uafhængig forskning på området, og vi uddelte vores temahæfte om GMO lavet til lejligheden.

2008

2 globale underskriftsindsamlinger. En for ”Et GMO-frit Europa og en folkeafstemning om samme” (GMO betyder ”genmodificerede organismer”) og 1 til opbakning af ELIANT’s kampagne for at få indflydelse på EU lovgivningen om antroposofiske lægemidler. (ELIANT er en Europæisk Alliance og Initiativtager til bevarelse af Antroposofisk Lægekunst). Begge kræver 1 million underskrifter.

2008

Temahæfte vedr. ”Bagsiden af GMO medaljen” er udarbejdet af 2 bestyrelsesmedlemmer og optrykt i 2000 eksemplarer.

2008

Medlemmernes forskningsprojektforslag videreformidles til ViFAB:  Coaching for familier, der har børn med handicap, Tankefelt Coaching’s virkning på mennesker med OCD og traumer og Afprøvning af Ole Anker Andersens diæt imod cancer: ”Kom Canceren til livs.  Et medlem har direkte leveret 3 forslag: 1. Kræft forårsaget af jordstråler - 2. Sklerose forårsaget af jordstråler - 3. Leddegigt forårsaget af jordstråler.

2008

LNS indfører Brevstemme mulighed til generalforsamlingen.

2008

LNS' skoleråd sender en ansøgning til ViFAB om støtte til et projekt, der fokuserer på Videnskabskulturen blandt alternative behandlere med reference til de finere energiers fænomenområde.

Juni 2008

Nye vedtægter udarbejdet med vægt på at tydeliggøre formuleringerne, så tvivl undgås. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 26. juni.

2008

Sundhedsstyrelsen godtager et forslag fra LNS og SR om standardvedtægter for foreninger, der ønsker at RAB registrere deres aktive medlemmer. Det foreligger som et minimumskrav til vedtægter og vil også være et punkt, som vi fremlægger på næste SRab-møde. I forlængelse heraf drøfter LNS med Sundhedsstyrelsen et andet uddannelsesforløb for gruppen af healere, clairvoyante mfl.

Dec. 2007

LNS' medlemmer erklærer via en opinionsundersøgelse, at "de finere energier" eksisterer, uanset at de ikke kan måles og vejes.

Okt 2006

Temadag om LNS som samfundspolitisk faktor.

Sep 2006

Forskningsrapport i NaturHelse, der viser, at flertallet af klienter til naturterapi har energisans.

Feb 2006

Medlemsundersøgelse. Om eksistensen og forståelsen af energisans Overvældende opbakning.

Jan. 2006

Brobygningsmøde i Skanderborg ”vores” uddannelsessystem med skolerne.

Okt. 2005

Brobygningsmøde i Odense med medlemmerne i de tre organisationer debat om ”hvor vi vil hen og hvordan kommer vi der”.

Jun 2005

LNS's administration opnår at blive ISO 9001 certificeret.

Maj 2005

Brobygningsgruppen nedsættes mellem LNS NaturSundhedsrådet, Sundhedsrådet og Holistisk Sundhed.

Feb 2005

Retssag mod EU kosttilskudsdirektiv fra 2003 indledes ved EU domstolen af ANH - Alliance for Natural Health, på vegne de europæiske forbrugere, terapeuter og helsekostbranchen

Juni 2005-2006

Medlemsmeningsmålinger og kvalitetsmål bliver obligatoriske ved den også obligatoriske årlige auditering. Hovedopgaven er at klarlægge og løbende opdatere LNS’ administrative politikker, kommissorier og kvalitetsmål. 

Jan 2005

Temadag om "Indre hjælp" som behandling og forskningsmetode.

Nov 2004

Aktiv i arbejdsgruppen under Fødevarestyrelsen til moderering af "Vejledning om Kosttilskud"

Okt 2004

29.771 protester mod Vejledning om kosttilskud overrækkes til fødevareminister Henriette Kjær på Forum messen

Sep 2004

Høringssvar til Fødevarestyrelsen grundet "Vejledning om Kosttilskud" fra august

Aug 2004

Temadag om "Behandlingsfilosofi ved energetisk arbejde"

Jun 2004

Christiansborgmøde: LNS 25-års jubilæum.

Jun 2004

Frivillig Registreringsordning for alternative behandlere træder i kraft. LNS har i årevis arbejdet for at få en sådan ordning.

Mar 2004

Temadag om "Behandlingsfilosofi i alternativ behandling"

Aug 2003

”Børn som vindere”- Seminar om vor tids børn i Grøndal Center, København

Maj 2003

Høring om Homøopati på Christiansborg

April 2003

Vejledning om kosstilskud indføres. Det er et såkaldt EUDirektiv håndteret af Fødevarestyrelsen.

Feb 2003

Forskningsrapport, der belyser naturterapeuters særlige evner og specielt energisans.

Sep 2002

Christiansborgmøde, Brobygning og nytænkning i helbredsforståelse.

Nov 2001

Christiansborgmøde, Befolkningens sundhedsmæssige retsstilling i EU.

Sep 2001

Borgermøde, Vegetarisme-Sundhed-Miljø

Jan 2001

Den første konference i DK om ”Alternativ behandling af psykiatriske lidelser”.

Dec 2000

Extra 3 mio. til ViFAB i 2001.

Okt 2000

Forebyggelsesenhed i Sundhedsstyrelsen realiseres.

Okt 2000

35.000 underskrifter til støtte for det alternative.

Sep 2000

Christiansborgmøde om Forebyggelse.

Sep 2000

Alternativ behandling på sygehuse realiseres.

Mar 2000

NSK - Nordisk Samarbeidskomité for ikke-konvensjonel medicin oprettes i København.

Jan 2000

Nørrebrohallen – tema om Reinkarnation.

Okt 1999

120 foreningsunderskrifter mod GMO indsamlet på 3 måneder i samarbejde med MayDay og overrakt daværende miljøminister Svend Auken i Miljøministeriet. Det samlede medlemsgrundlag var på 1,5 million.

Okt 1999

Politikerne fik gennemført et midlertidigt stop.

Sep 1999

Christiansborgmøde – Tema om Kræft.

Juni 1999

Zoneterapeuter fritages for MOMS. Udvides senere til at gælde flere behandlingsformer.

Dec 1998

ViFAB - Videns- og forskningscenter for alternativ behandling oprettes

Apr 1998

Christiansborgmøde

Jun 1997

Christiansborgmøde

Nov 1996

Christiansborgmøde

1987

Statusrapporten vedr. Alternative Helbredelsesmetoder udgives af Sundhedsstyrelsen.