Lns@Lnsnatur.dk -Tlf. 7022 2339 Send en besked
 Kontingent konto i Merkur bank: 8401 101 0331

Kom og vær med Henvendelse til politikere - Høringssvar - EU m.v.

2014-09-15 Kræftforskning i naturlige midler
LNS har forespurgt Venstre, om de har den holdning, at der skal afsættes midler til undersøgelser af specifikke naturlige midlers (inklusive specifikke fødevarers) forebyggende eller behandlende effekt mod kræft?

Det synes at være normal rutine, at forskningen i nye kræftbehandlingsmetoder varetages af medicinalindustrien, hvorved medicinalindustrien i sagens natur i væsentlig grad afgør, hvad der forskes i, og hvad der ikke forskes i. Medicinalindustrien har et økonomisk ansvar overfor investorer osv, hvilket indlysende nok betyder, at den næppe er specielt interesseret i naturlige stoffer, som ikke kan patenteres, og som derved udgør et ringere indtjeningspotentiale. Vi vil gerne vide, om I i Venstre på kræftområdet har valgt at lade medicinalindustriens valg af forskningsområder alene være retningsgivende for landets forskning på området som helhed, eller om I har et ønske om, at forskning i naturlige midler også prioriteres, eller at de forskningsresultater, der allerede foreligger om visse naturlige midlers effektivitet, tages i betragtning og ses i forhold til de patenterbare behandlingsmetoder?

Vi er klar over, at medicinalindustrien kan have en interesse i, at naturlige midler/stoffer lades ude af betragtning, idet det kunne vise sig, at naturligt baserede giver bedre resultater end patenterbare løsninger, hvilket ville give de investeringstunge patenterbare initiativer forøget konkurrence. Men spørgsmålet er, om vi som samfund på den baggrund mener, at det er i orden at kræftsyge på forhånd udelukkes fra metoder, der kunne vise sig at give større chancer for helbredelse?

Vi har i vores forenings regi sat os ind i de såkaldte nitrilosider (som også er blevet benævnt B17), som findes naturligt i store dele af planteverdenen, og som for mere end et halvt århundrede siden er fundet at have en effekt på kræftceller – under visse betingelser være i stand til at forebygge eller endog helbrede sygdommen.

Et tungvejende argument for at overveje forebyggende tiltag i form af især indtagelse af fødevarer med et højt indhold af nitrilosider (B17) er, at kræft ifølge 1) (på tidspunktet for udgivelsen) var ikke-eksisterende i specifikke befolkningsgrupper på planeten, hvor man spiste planter med et højt indhold af stoffet samtidig med, at vi i den vestlige verden, hvor vi har mange kræfttilfælde, udelukkende indtager (og også på det tidspunkt indtog) fødevarer, der har et lavt eller intet indhold.

Reference:  1): The Nitrilosides in Plants and Animals, Nutritional and Therapeutic Implications, by Ernst T Krebs Jr., John Beard Memorial Foundation

2014-10-17 Svar fra Venstres Center for Kommunikation og Politik omKræftforskning i naturlige midler:
.... Danmark er et af de lande, der rangerer højest, når det kommer til investeringer i forskning. Med finansloven for 2015 ønsker Venstre at målrette over 600 mio. kr. til forskning, der skaber danske arbejdspladser. Det skal blandt andet finde sted ved en tættere kobling mellem forskningsmiljøer og virksomheder, så forskningsmidlerne understøtter vækst og jobskabelse. Venstre ønsker eksempelvis, at der fremover satses mere på forskning inden for teknisk videnskab, fødevarer og biomedicin. Inden for disse områder har Danmark nemlig helt åbenlyse styrkepositioner, som vi skal turde prioritere mere i fremtiden.....

2014-09-15 LNS om Kræftforskning i naturlige midler:
Tak for svaret og henvisningen til finanslovsudspil for 2015, som vi har kikket igennem. Det ser jo alt sammen rigtig fornuftigt ud.
Men man kunne argumentere for, at der er et særligt forhold omkring forskning i et emne som kræft. Det vil vi meget gerne høre om Venstre har en specifik holdning til:
 

Når I i Venstre prioriterer, at forskerverdenen samarbejder med industrien omkring udvikling af nye produkter, antager vi, at det, hvad angår kræft, betyder, at I ønsker at udvikling af nye behandlingsmetoder og -midler sker i et samarbejde mellem universiteter og medicinalindustrien !?

Vi vil gerne spørge, om I i Venstre har talt om den mulighed, at kræftceller er noget kroppen kender og måske har en hel eller delvis løsning på fra sine utroligt mange års udviklingshistorie, og at denne løsning kunne afhænge af bestemte naturligt forekommende stoffers indtagelse gennem føden? Denne mulighed udelukkes jo, hvis forskningen kun fokuserer på udvikling af nye behandlingsformer og medicin.
Vi går ud fra – selv om dit svar kunne antyde det modsatte – at I i Venstre prioriterer det at finde en hel eller delvis løsning – uanset hvad denne løsning måtte være - højere end skabelsen af arbejdspladser?

LNS afventer p.t. et svar


I tidens løb har LNS forsøgt at præge og påvirke udviklingen med breve, høringssvar, EU-appeller osv. Vi arbejder på at gøre denne side mere overskuelig ved at give hhv. kosttilskud, GMO, høringssvar og generelle tiltag og henvendelser deres egen side. Indtil da, ja, læses det hele her.

Hvordan skriver man selv et høringssvar? - Se her


2013
EU har gennemført en lovgivning der ulovliggør dyrkning af afgrøder af såsæd, der ikke er godkendt af det til formålet nedsatte 'EU Plant Variety Agency'. Biodiversitet og bæredygtighed trues, da der frygtes ensretning gennem store multinationale landbrugsvirksomheder. LNS deltog i underskriftsindsamling af appellen til EU, som nåede på ca. 85.000 underskrifter.


2012-10-01
Høringssvar fra Henrik E. Koch

Høringssvar fra LNS til Fødevarestyrelsen vedr. udkast til ændret kosttilskudsbekendtgørelse

Protest og appel til danske politikere om at engagere sig i kosttilskudssagen til fordel for den danske befolkning

2012-04-17
Se TV transmission fra åbent samråd i Folketinget om VIFAB d. 17. april, som pr. 2013 videreføres i regi af Sundhedsstyrelsen og SRab.

2012-03-18
Sundhedsanprisninger står til at blive begrænset fra 44000 til 220!!
Derfor har fire danske paraplyorganisationer i en fælles henvendelse til EUs Environment – Publich Health and Food Safety Committeé appelleret til, at et lovforslag (the Nutrition and Health Claims Regulation, NHCR; No. 1924/2006) fremsat 20. marts 2012 stoppes. Inspirationen kommer fra ANH (Alliance for Natural Health) og på anbefaling af tidligere MEP-ere. En yderst forfærdende og udemokratisk udvikling i sundhedsanprisninger, hvis loven vedtages. Læs fællesbrevet
Det skriver ANH - 6 grunde (dansk) til at takke nej

2012-03-26:
Det er ikke aprilsnar – EU Borgerinitiativ træder i kraft 1. april

Så langt ressourcerne har rakt, har LNS løbende orienteret om det kommende EU Borgerinitiativ, der skulle give EU borgere direkte indflydelse på EU’s lovgivning. Mere


2011-11-20: LNS skrev til Sundhedsministeren og ordførerne for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og opfordret til at gøre brug forsker og læge Stanislaw Burzynskis behandlingsmetode af cancerpatienter.

Appel til Europa-Parlamentets medlemmer.

Europarådets resolution af 6. maj 2011 om potentiel skadelig mobilstråling.

April 2011: EU Direktiv 2004/24/EC om traditionelle lægeurter

05.03.2010 Brev til Bertel Haarder - v. Bente-Ingrid Bruun

2011 August
Ny gyserhistorie om kosttilskud - nu i USA
Amerikanske kosttilskud og naturmidler er på vej til at lide samme skæbne
som de europæiske. Læs her, hvad der er på vej, og forstå samtidig, hvad den store masterplan går ud på. Artiklen giver en god indsigt i resultatet af  Codex Alimentarius’ arbejde. Codex’ hensigtserklæringer tilpasses lokal
(global) lovgivning, men det bagved liggende scenarie er det samme: Ud med  kosttilskud - for din egen "sikkerheds" skyld!
(Kilde: May Day). Mere

Kosttilskud og plantelægemidler (urter) i EU 
Der har været en del debat om begrænsning i adgang til kosttilskud og urter, og over det sidste år har underskriftindsamlinger cirkuleret til fordel for  bevarelse af urterne – eller mere korrekt, plantelægemidlerne.
ANH International er meget engageret i sagen og har sat en del i værk for at prøve at løse problemerne med adskillige henvendelser til EU’s
institutioner.
May Day har oversat forskellige skrifter fra ANH’s hjemmeside, som vi bringer her. Følg udviklingen i sagen i kronologisk rækkefølge:

1. Start her med et brev fra EU-Kommissær Dalli til et EU-Parlamentsmedlem
fra
 april. Dalli forklarer, hvordan urtedirektivet og kosttilskudsdirektivet skal forstås og fortolkes. Dalli giver udtryk for, at vi med de to direktiver nu kan føle os helt sikre på, at der er styr på sikkerheden omkring kost- og urtetilskud, samt at urtedirektivet gør det meget lettere at registrere plantelægemidler, der ellers skulle have været registreret som almindelige lægemidler. (Kilde: May Day). Mere
 
2. Den 21. juni 2011 afholdtes et seminar i EU-Parlamentet med adskillige aktører,  bl.a. ANH samt repræsentanter for Kommissionen, til en debat om virkningen af urtedirektivet. Kommissionen forholdt sig meget afmålt til spørgsmålene og gik ikke ind i en dialog for at prøve at løse de mange spørgsmål og problemer, som blev rejst af mødedeltagerne. Du kan se det live her (på engelsk, hvis du klikker på fanen en, på tysk, hvis du klikker på fanen de).
 
3. Den 24. juni 2011 sendte direktøren for ANH, Robert Verkerk, et
åbent brev til Kommissær Dalli, hvor han endnu engang beskrev de store
problemer i markedet mht. de ikke-europæiske urter samt sin skuffelse over, at Kommissionen ikke rigtig tager dem alvorligt. Læs det her, da det giver en god forståelse af, hvilke problemer fabrikanter, distributører og
brugere er oppe imod. (Kilde May Day). Mere
 
4. Den 8. august modtog Robert Verkerk et svar – ikke fra Dalli – men fra en embedsperson i Kommissionen, som blot gentager parolen om, at direktiverne løser alle problemer. ANH konkluderer selv på deres hjemmeside: Vi tænkte det nok – der er ingen anden vej end rettens vej! Læs Kommissionens svar her.

Høringssvar:

17.03.2010 Alle videoer og dokumenter i f.m. høringen den 22. februar om borgerinitiativ i EU kan ses under dette link

12.03.2010 Høringssvar mere gift, mere fede

31.01.2010 Høringssvar om EU-borgerinitiativer til Kommissionen

Januar 2010 - Model til høringssvar om borgerinitiativ i EU

27.11.2009 LNS Høringssvar vedr. GMO-majs

Lovforslag:

GMO-fri zoner i DK, indførelse af. Folketinget fremsatte lovforslag 8-04-2010. Følg linket til selve lovforslaget.

MEP - Medlemmer af Europa Parlamentet 2012:

Emilie Turunen (F)- emilie.turunen@europarl.europa.eu
Britta Thomsen (A) - britta.thomsen@europarl.europa.eu
Søren Bo. Søndergaard (N) - sorenbo.sondergaard@europarl.europa.eu
Christel Schaldemose (A)- christel.schaldemose@europarl.europa.eu
Anna Rosbach (O) - anna.rosbach@europarl.europa.eu
Jens Rohde (V) - jens.rohde@europarl.europa
Morten Messerschmidt (O) - morten.messerschmidt@europarl.europa.eu
Morten Løkkegaard (V) - morten.lokkegaard@europarl.europa.eu
Dan Jørgensen (A) - dan.jorgensen@europarl.europa.eu
Annee Jensen (V) - annee.jensen@europarl.europa.eu
Ole Christensen (A) - ole.christensen@europarl.europa.eu
Bendt Bentsen (C) - bendt.bendtsen@europarl.europa.eu
Margrethe Auken (F) -
margrete.auken@europarl.europa.eu

Environment - Publich Health og Food Safety:

Til Forsiden

Sponsorering på web 
Velkommen til Tilfredshedsportalen Velkommen til E-Respons
 

 

Underskriv her!
Wi-Fi i skoler og bør-
nehaver nedbryder
langsomt hjernen på
mennesker og skader
bier og dermed føden.

Hør og se beviserne
på denne video af
Dr. Barrie trower

Bevar biodiversiteten
Underskriv appellen

Mangfoldigheden i
landbrug og have-
brug trues af ændrede
krav til biodiversitet og
bæredygtighed.

Læs uddybende her

Forsvar vore fødevarer
mod GM. Underskriv den
globale h
envendelse fra
Avaaz til EU regeringerne

Dansk leksikon for
levende åndsvidenskab
Klik ind og vær med!


PresseInformationer Mandag Morgen Forvirring om regler naturlægemidler - Kødindustrien svigter sit ansvar PRESSE INFORMATION

"If people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny."
Thomas Jefferson (1762-1821), Third President of the USA, author of the Declaration of Independence.

LNS - det
naturlige link